Większość osób uczy się języków obcych, by zdobyć zdolność porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych, aby załatwić interesy, zdać stosowne egzaminy. Osiągnięciu tych celów służy czteroletni kurs podstawowy. A oto oferowane przez nas kursy:

 

Język angielski

Ogólne informacje na temat kursu podstawowego zostały omówione w dziale: więcej o szkole.

Kursy dla Dzieci

 

Blisko 40% naszych słuchaczy stanowią dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ponieważ wiemy jak wymagające i jednocześnie delikatne są dzieci, staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki dbając jednocześnie o przyjazną dziecku atmosferę na zajęciach.

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzimy w trzech wariantach: 2 razy po 90 minut, 2 razy po 45 minut, a także 1 x 90 min i 1 x 45 min (z native speakerem) - trzecie rozwiązanie dedykowane jest dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Jest to uzależnione od wieku dzieci. Liczebność grup również uwarunkowana jest wiekiem dzieci.

Dzieci uczą się w grupach max. do 10 osób (czasami grupy składają się z mniejszej ilości dzieci). W naszej ofercie mamy także tzw. grupy zamknięte (odpłatność ustalamy tu indywidualnie).

We wszystkich grupach i na wszystkich poziomach w czasie trwania semestru przeprowadzane są testy śródsemestralne. Każdy semestr kończy się testem sprawdzającym, który stanowi podstawę do zaliczenia danego etapu nauki oraz przejścia na następny poziom zaawansowania. O postępach w nauce dziecka można dowiadywać się bezpośrednio u nauczyciela.

Dobór podręczników, materiałów i metod dostosowany jest do intelektualnego rozwoju dziecka w danym wieku. W grupie dzieci młodszych - od 6 do 8 lat - nauczyciel rozwija naturalne skłonności dziecka do naśladowania i wykorzystuje przewagę pamięci słuchowej nad wzrokową, stąd podczas zajęć rozwijane są umiejętności komunikacji werbalnej. W najmłodszych grupach wiekowych pracujemy z podręcznikami z serii YIPPEE! oraz WELCOME KIDS. Natomiast w grupie dzieci starszych - od 9 do 13 lat - rozwijane są dodatkowo umiejętności czytania i pisania w językach obcych. Tu z kolei wykorzystujemy podręcznik FRIENDS (cz. 1, 2 i 3) oraz CONNECTIONS.

W pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, przy zachowaniu podejścia komunikacyjnego, wykorzystywana jest metoda osłuchowa. Kładzie się w niej nacisk na nauczanie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz ćwiczenia słuchowe.

Atmosfera zabawy w grupie rówieśniczej sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka przez dzieci. Na tym etapie nauki dzieci zapoznają się przede wszystkim z odpowiednio dobranym tematycznie słownictwem oraz prostymi konstrukcjami językowymi. W grupach tych wprowadzane są jedynie elementy czytania i pisania, dostosowane do umiejętności uczniów.

Metoda nauczania w grupach dzieci w wieku 10 - 12 lat jest pomostem pomiędzy metodą osłuchową dla dzieci najmłodszych a metodą komunikacyjną stosowaną w grupach dzieci starszych.

Na tym poziomie nauki następuje stopniowe wprowadzanie bardziej skomplikowanych struktur językowych oraz kładziony jest większy nacisk na rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim. Przy zwiększających się wymaganiach zachowany jest jednak element zabawy, będący nadal często najskuteczniejszą metodą aktywizacji dzieci.

W grupach dzieci starszych (12 - 15 lat) nauczanie oparte jest na zasadach metodyki komunikacyjnej, łączącej elementy nauki teorii języka z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w ramach ćwiczeń komunikacyjnych. Mają one formę najróżniejszych symulacyjnych gier językowych, zajęć konwersacyjnych itp. W najbardziej zaawansowanej grupie dziecięcej używamy podręcznik CONNECTIONS i TO THE TOP.

Na koniec roku wszyscy uczniowie, którzy pozytywnie zdali egzaminy zaliczeniowe otrzymują świadectwa ukończenia nauki na określonym poziomie zaawansowania.


Kursy dla młodzieży i dorosłych

 

"School by the Sea" prowadzi nauczanie na wszystkich poziomach zaawansowania: od podstawowego do zaawansowanego, w tym kursy specjalistyczne bezpośrednio przygotowujące do egzaminów Cambridge (KET, PET, FCE,CAE,CPE).

W oparciu o testy sprawdzające kwalifikujemy słuchaczy do grup na następujących poziomach zaawansowania:

 • beginner (początkujący)
 • elementary (false beginner - podstawowy, "fałszywie" początkujący)
 • pre - intermediate (niżej średniozaawansowany)
 • intermediate (średniozaawansowany)
 • upper - intermediate (wyżej średniozaawansowany)
 • advanced (zaawansowany)

Każdy semestr nauki kończy się testem sprawdzającym postępy słuchacza. Natomiast po zakończeniu nauki na danym poziomie (każdy poziom obejmuje 2 semestry) i zaliczeniu testu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym stopniu zaawansowania. Stanowi on podstawę do kontynuacji nauki na wyższym poziomie.

 

W grupach dla młodzieży starszej oraz dla dorosłych korzystamy z podręczników: NEW ENGLISH FILE i IN ENGLISH. Do zajęć konwersacyjnych używamy podręczników REPETYTORIUM TEMATYCZNO-LEKSYKALNE cz. 1, 2 i 3. Są to znakomicie opracowane podręczniki, zwłaszcza pod względem różnorodności jaką oferuje słuchaczom. Dzięki temu mogą być dostosowane do wszelkich potrzeb i używane na kursach od jednorocznych do krótkich intensywnych.

Dla osób zainteresowanych nauką w grupach mniej licznych proponujemy zajęcia w godzinach porannych.


Kursy przygotowujące do egzaminów Uniwersytetu Cambridge

 

Dla osób zainteresowanych dogłębną znajomością języka oraz uzyskaniem stosownych dokumentów "School by the Sea" oferuje kursy przygotowujące do różnych egzaminów Uniwersytetu Cambridge

 • FCE - First Certificate in English
 • CAE - Certificate in Advanced English
 • CPE - Certificate of Proficiency in Englishe
 • BEC - Business English Certyficates
 • KET - Key English Test
 • PET - Preliminary English Test

Każdy z tych egzaminów organizowany jest przez Instytut Brytyjski, a uzyskane na ich podstawie świadectwo jest dokumentem honorowanym na całym świecie. Udział w kursie może wziąć każdy, kto z dobrymi wynikami ukończy kurs podstawowy lub kto napisze test klasyfikacyjny w wymaganym stopniu. Możemy się poszczycić, że jak dotąd wszyscy nasi uczniowie, którzy przystępowali do powyższych egzaminów, zdali je z najlepszymi wynikami. Istnieje przekonanie, że podejście i zdanie tych egzaminów graniczy z cudem. Nie jest to prawdą. Po solidnym przygotowaniu, które jest wspaniałą przygodą bez obaw można przystąpić do egzaminu, a jego zdanie stanowi jedną z największych życiowych satysfakcji.

 

Egzaminy te złożone są z części pisemnej i ustnej. Obejmują one 5 elementów:

 • Writing - sprawdzający umiejętność pisania
 • Listening - sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego
 • Reading - sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego
 • Use of English - sprawdzający zasób słownictwa i struktury językowe
 • Speaking - sprawdzający umiejętność wypowiadania się w typowych sytuacjach życiowych

Punktacja każdej z części stanowi 20% całości. Oceniane są one w skali 6 stopniowej (A, B, C, D, E, U), a warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny A, B lub C z każdej części (pułapem zaliczającym jest 60 - 65%). Ocenienie jednej z 4 części na notę D, E lub U jest równoznaczne z nie zaliczeniem całego egzaminu. Przygotowanie do każdego z trzech egzaminów wymaga 2 lub 4 semestrów nauki. Przygotowanie do poszczególnych części jest podzielone pomiędzy obydwu lektorów. Lektor polski koncentruje się na przygotowaniu do Reading (czytanie) oraz Use of English (gramatyka), Native Speaker natomiast do Writing (pisanie) i Speaking (mówienie). Ćwiczenia z Listening (słuchanie) przeprowadzane są przez obydwu lektorów.

Po I semestrze nauki (luty) szkoła przeprowadza egzaminy próbne, których celem jest wstępna ocena możliwości słuchaczy i ukierunkowanie dalszej pracy.

Trzy miesiące wcześniej szkoła zgłasza w Instytucie Brytyjskim (na uprzednią prośbę uczestników kursu) osoby przygotowane i pragnące przystąpić do zdawania egzaminu. Część z powyższych egzaminów odbywa się z większą częstotliwością niż w przeszłości. Mogą być przeprowadzane nawet co miesiąc.

Każdego roku zwiększa się liczba osób ze "School by the Sea" przystępujących do egzaminu FCE. Co ciekawe są to coraz młodsze osoby.

W grupach, gdzie prowadzimy przygotowanie do egzaminów Cambrigde korzystamy z następujących podręczników: WISHES, FCE Use of English oraz Fast Track to CEA.


Kto uczy
Dużą uwagę przykładamy do starannego doboru nauczycieli. Chcemy aby nie tylko byli dobrymi pedagogami, ale także ciekawymi i miłymi ludźmi. To oni sprawiają, że w "School by the Sea" panuje niepowtarzalna atmosfera. Każdego roku, oprócz stałej kadry polskich nauczycieli, uczą u nas także native speakers. Zazwyczaj są to osoby z USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

Biblioteka
W biurze szkoły można wypożyczyć ciekawe książki, które są znakomitą pomocą w nauce języków obcych. Mamy do zaproponowania znaczną ilość książek w języku angielskim (ale także w jęz. niemieckim). Większość z nich to tzw. readersy, a więc książki dostosowane odpowiednio do różnych poziomów osób uczących się danego języka.

Pisemko dla uczniów (Życie Szkoły)
Kilka razy w roku nasi uczniowie otrzymują do swoich rąk pisemko, w którym znajdują ciekawe artykuły, przystosowane do ich poziomu znajomości języka. Jest ono utrzymane w wesołym tonie, niesie treści, które są praktyczne i życiowe.


Kursy dla zakładów pracy

 

"School by the Sea" oferuje również specjalistyczne kursy dla zakładów pracy. W takim przypadku, zależnie od potrzeb nauczamy elementów języka specjalistycznego, który jest niezbędny w pracy np. język w hotelarstwie, język biznesu, słownictwo bankowe, finansowe, umiejętność pisania podań, listów, życiorysów, zamówień, faktur itp.

PRZYGOTOWANIE KURSU

Przed rozpoczęciem danego kursu nasza szkoła przeprowadza analizę potrzeb. W oparciu o wynik tej analizy opracowany zostaje program autorski dostosowany do wymagań, potrzeb i możliwości danej grupy pracowników.

Kurs oparty o taki program uwzględni specyficzne wymagania w zakresie umiejętności językowych wynikające z rodzaju wykonywanych funkcji zawodowych, a tym samym umożliwi osiągnięcie określonego celu szybciej i w sposób bardziej efektywny.

ZAKRES OFEROWANEGO KURSU OBEJMUJE:

 • opracowanie programu autorskiego;
 • opracowanie dodatkowych materiałów używanych na zajęciach;
 • prowadzenie zajęć w miejscu pracy uczestników kursu;
 • stały merytoryczny i metodyczny nadzór nad realizacją ustalonego programu nauczania;
 • konsultacje lektorów prowadzących zajęcia;
 • testy sprawdzające postępy słuchaczy w trakcie kursu;
 • testy okresowe oceniające skuteczność realizacji i opanowania przez słuchaczy programu nauczania;
 • raport postępów w nauce przygotowany dla kierownictwa;
 • opracowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego;
 • wydanie zaświadczenia określającego osiągnięty poziom języka;

Organizując kursy języków obcych zlecane przez firmy częstotliwość zajęć dostosowujemy oczywiście do potrzeb naszych klientów.


Kursy wakacyjne w Anglii

 

Dzięki kontaktom "School by the Sea" z renomowanymi szkołami w Wielkiej Brytanii nasi uczniowie mogą wyjeżdżać na zagraniczne kursy językowe.

Wyjazdy będą organizowane w różnych grupach wiekowych - dla młodzieży i dla dorosłych.


Język niemiecki


Kursy dla młodzieży i dorosłych

 

"School by the Sea" oferuje cztery poziomy zaawansowania. W oparciu o testy sprawdzające kwalifikujemy słuchaczy do grup na odpowiedni poziom.

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 8 osób. Każdy semestr nauki kończy się testem sprawdzającym postępy słuchacza. Natomiast po zakończeniu nauki na danym poziomie (każdy poziom obejmuje 2 semestry) i zaliczeniu testu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym stopniu zaawansowania. Stanowi on podstawę do kontynuacji nauki na wyższym poziomie.

Kursy prowadzone są w oparciu o sprawdzony podręcznik Schritte International, Mittelstufe, jak również o szereg innych ciekawych pozycji, takich jak: Repetytorium tematyczno - leksykalne M. Rostek cz. I, II, III; Deutsch - Lesetexte M. Rostek cz. I, II, III; Grammatik - kein Problem E.Reymont, E.Tomiczek cz. I, II, III; Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego S. Bęza. Bardzo często słuchacze konfrontowani są z autentycznymi tekstami prasowymi, czy nagraniami radiowymi.


Egazminy międzynarodowe, do których przygotowują kursy w "School by the Sea"

 
ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Egzamin składa się z czterech części pisemnych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemna) i części ustnej. Egzamin pisemny trwa w sumie ok. 2,5 godziny, egzamin ustny 15 minut. Pomiędzy poszczególnymi częściami przewidziano oczywiście odpowiednią ilość czasu na przerwy.

Zainteresowani egzaminem "Zertifikat Deutsch" powinni dobrze opanować język niemiecki na poziomie podstawowym, tzn. mieć za sobą ok. 400 - 600 godzin nauki języka, co daje już dobre podstawy. Przystępujący do egzaminu powinien umieć reagować w języku niemieckim we wszystkich sytuacjach życia codziennego, powinien rozumieć rozmowę o codziennym życiu i potrafić w niej uczestniczyć.

Podobnie jak wszystkie inne egzaminy Instytutu Goethego tak i "Zertifikat Deutsch" jest porównywalny na całym świecie i wszędzie jednakowo ceniony. Wielu prywatnych i państwowych pracodawców uznaje go za świadectwo solidnej znajomości języka niemieckiego w stopniu podstawowym. Będzie on pomocny naszym uczestnikom w pracy i w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. "Zertifikat Deutsch" jest uznany w Niemczech za świadectwo znajomości języka niemieckiego przy ubieganiu się o niemieckie obywatelstwo.

ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP)

Kandydat musi wykazać, że posiada ponadregionalną znajomość języka niemieckiego, tzn. że jest w stanie rozumieć oraz samodzielnie napisać większej objętości tekst o konkretnej tematyce. W części ustnej egzaminu kandydat powinien wykazać, że potrafi płynnie wypowiedzieć się i umotywować swoje stanowisko wobec podanego większego zagadnienia czy sytuacji. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej.

Część pisemna: rozumienie tekstu czytanego - 90 min, rozumienie tekstu odegranego z taśmy - 30 min., wypowiedź pisemna - 90 min.

Część ustna: składa się z dwóch części i trwa ok. 15 min.

ZMP jest egzaminem uznawanym na całym świecie. Pracodawcy uznają go za dowód solidnej znajomości języka niemieckiego we wszystkich dziedzinach. Świadectwo zdanego ZMP zwalnia z ustnego egzaminu wstępnego na szereg niemieckich uczelni.


Kursy dla zakładów pracy

 

Kursy dla firm i instytucji są kursami specyficznymi, ponieważ nauka języka przebiegać tu musi dwutorowo. Po pierwsze: w kierunku ogólnolingwistycznym, który obejmuje podstawowe zagadnienia gramatyczne, najważniejsze słownictwo z zakresu komunikacji w różnych dziedzinach życia. Po drugie: elementy podstawowego słownictwa zawodowego, specyficznego dla działalności danej firmy czy instytucji.

Ze względu na cel nauczania dla każdej grupy tworzony jest odrębny program nauczania. Skuteczność kursu jest oceniana przez okresowo przeprowadzane testy okresowe, w ten sposób kierownictwo instytucji jest na bieżąco informowane o postępach swoich pracowników. Każdy kurs kończy się egzaminem końcowym, a słuchacze otrzymują zaświadczenia określające osiągnięty poziom znajomości języka.


Kto uczy

 

Dzięki starannie dobranej kadrze w naszej szkole panuje niepowtarzalna atmosfera, która zdecydowanie pomaga przy nauce tak trudnego języka jakim jest na pewno język niemiecki. Oprócz lekcji z polskimi lektorami oferujemy także zajęcia z nauczycielem z Niemiec.
Język francuski

W roku szkolnym 2002/03 wprowadziliśmy naukę języka francuskiego od podstaw. W tej chwili prowadzimy nauczanie tego języka na dwóch poziomach zaawansowanie. Po jednym roku nauki studenci tego języka osiągają pierwszy stopień znajomości języka francuskiego w piśmie i mowie. Zajęcia prowadzone są w kameralnej grupie, co sprzyja lepszemu kontaktowi nauczyciela z uczniem, oraz stwarza więcej sytuacji bezpośredniej komunikacji. W ten oto sposób możliwe jest zaaplikowanie poznanych, czy poznawanych w danym momencie konstrukcji językowych, czy to gramatycznych, czy znaczeniowych.

Istnieje możliwość skonstruowania oraz sprawdzenia zadanych ćwiczeń, do których nie ma gotowych zestawów odpowiedzi. Jest to dodatkowa forma sprawdzianu dla nauczyciela jak i ucznia w celu zorientowania się czy dany dział wiedzy został opanowany, a w którym miejscu potrzebne jest jeszcze utrwalenie materiału. Jesteśmy otwarci na propozycje osób uczestniczących w nauce. Chcemy prowadzić zajęcia w sposób przyjemny, aby była to również zabawa, a nie nieprzyjemny obowiązek.

Każdy semestr kończy się sprawdzianem, a na koniec nauki wystawiamy świadectwo stwierdzające znajomość języka i poziom zdobytej wiedzy po rocznym okresie nauki.


Kto uczy
 

Lektor ma wyższe wykształcenie lingwistyczne i pedagogiczne. Posiada przygotowanie specjalistyczne w nauczaniu francuskiego jako języka obcego.

Podręczniki i materiały

Na kursie korzystamy z podręcznika "Café creme" (książka ucznia + ćwiczenia) oraz zestawu kaset służącego do osłuchania się z akcentem i melodią języka francuskiego. Nie ograniczamy się tylko do materiału zawartego w podręczniku, dlatego często poznawane słownictwo, zagadnienia gramatyczne uzupełniane są dodatkowymi zestawami ćwiczeń, udostępnianych przez nauczyciela, do samodzielnej pracy w domu.
Język włoski

W roku szkolnym 2001/02 wprowadziliśmy naukę języka włoskiego. Początkowo zajęcia prowadziła pani Marta Bondarowicz, która niestety wyjechała po roku wyjechała za granicę. W kolejnym roku zastępowały ją różne osoby. Kurs tego języka nabrał nowego rozmachu od 2005 r. gdy pałeczkę przejął rodowity Włoch mieszkający w Kołobrzegu, Thomas Grotto. Nowy nauczyciel od razu został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów, którzy w zamian za naukę włoskiego pomagali mu w polskim. Pałeczkę po nim przejęła pani Katarzyna Hatłas, a następnie Małgorzata Korda. W tej chwili prowadzimy nauczanie tego języka na dwóch poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Nacisk jest położony przede wszystkim na praktyczną znajomość języka.


Podręczniki i materiały
 

Na kursie korzystamy z podręcznika "Nuovo Progetto Italiano" (książka ucznia + ćwiczenia) oraz materiału audio służącego do osłuchania się z akcentem i melodią języka włoskiego.

 


Język hiszpański

Co prawda w Kołobrzegu nie ma zbyt dużego zainteresowania językiem hiszpańskim, niemniej od kilku lat uczymy go w naszej szkole. Początkowo hiszpańskiego uczyła pani Ewa Mężyńska. Potem zmieniali się nauczyciele. Od roku 2009 uczyła go przez kilka lat pani Kobylińska. W tej chwili prowadzimy nauczanie tego języka na dwóch poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Nacisk jest położony przede wszystkim na praktyczną znajomość języka.


Podręczniki i materiały
 

Na kursie korzystamy z podręcznika "Nuevo Ven" (książka ucznia + ćwiczenia) oraz materiału audio służącego do osłuchania się z akcentem i melodią języka hiszpańskiego.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

Szybki Kontakt

 • Biuro: Armii Krajowej 20C, lokal 13 (I p.)
  78-100 Kołobrzeg
 • tel./fax:  94  354 79 82
  tel. kom.: 501 549 747
 • gadu gadu: porozmawiaj
 • e-mail: jan-3-16@tlen.pl

Zapytaj o kurs